Centrum voor leerlingenbegeleiding

Onze werking

 • De leerling staat centraal.
 • De dienstverlening is gratis.
 • De begeleiding is multidisciplinair want we werken samen aan een oplossing, elk vanuit hun eigen scholing en discipline.
 • De geheimhouding van gegevens wordt gegarandeerd: dit waarborgt een onafhankelijke werking van het CLB-personeel tegenover scholen en andere instellingen.
 • De werking van het CLB is vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders, leerlingen en scholen (directie en leerkrachten); een CLB ontwikkelt een werking waardoor vragen gemakkelijker kunnen gesteld worden of waardoor een positieve sfeer gecreëerd wordt.
 • Het CLB kan ook zelf voorstellen tot begeleiding aan scholen doen.
 • Het centrum begeleidt in de eerste plaats leerlingen waarbij het leerproces in gevaar is door hun sociale achtergrond en leefsituatie; er is bijzondere aandacht voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs, het kleuteronderwijs en de aanvangsjaren van de lagere school. Voor het secundair onderwijs gaat onze bijzondere aandacht naar het eerste leerjaar B, het beroepsvoorbereidend jaar, het technisch en het beroepssecundair onderwijs, het deeltijds beroepsonderwijs en de erkende vormingen.
 • Ouders en leerlingen kunnen met allerlei vragen bij het CLB terecht, o.a. wat betreft schoolloopbaan, leerproblemen of andere situaties die aandacht verdienen, bv. slapeloosheid, klasproblemen, faalangst, groeistoornissen, moeilijke schrijfmotoriek, angst om naar school te gaan, …
 • Wat ook de reden is, als leerlingen zich op één of andere manier niet goed in hun vel voelen of in hun ontwikkeling dreigen vast te lopen, zal het CLB trachten hulp te bieden met een begeleiding op maat. In sommige gevallen zal na overleg naar een andere, meer gespecialiseerde dienst doorverwezen worden.
 • De begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrouwen en dialoog.
 • Het initiatief gaat in principe altijd uit van de vraagsteller. Maar ook het CLB kan zelf begeleidingsinitiatieven voorstellen. Vraagt een school aan het CLB om een leerling te begeleiden, dan zal het centrum daarmee enkel starten na toestemming van de ouders (voor een leerling jonger dan 12 jaar) of van de leerling zelf (vanaf 12 jaar).
 • In principe kan begeleiding door een CLB niet verplicht worden. Er zijn echter twee uitzonderingen, waarbij de CLB-begeleiding niet kan geweigerd worden, namelijk: Spijbelgedrag & Medische onderzoeken.
 • Vertrouwen: de basis voor de relatie tussen het Centrum en zijn cliënten (de leerling, zijn ouders, de leerkracht en de schooldirectie) is wederzijds vertrouwen.
 • Onafhankelijk: de Centra treden onafhankelijk op met als belangrijkste doelstelling het welzijn van de leerling.
 • Discreet: de Centra garanderen discretie vanuit een respect voor alle betrokkenen.
 • Respect voor de privacy: de Centra verzamelen en gebruiken enkel gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van hun opdracht.
 • Deskundig: alle medewerkers van de Centra waken over hun deskundigheid en bekwamen zich steeds verder in functie van hun taak.
 • Laagdrempelig: de Centra stemmen hun werking af op en staan open voor hun doelgroepen. De begeleiding is kosteloos.
 • Preventief: de Centra ondernemen, waar noodzakelijk en nuttig, tijdig actie om samen met alle betrokken partijen het welzijn van de leerlingen te vrijwaren of te bevorderen.
 • Emancipatorisch: de Centra werken samen met de school aan de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de leerling en stimuleren zijn ontwikkeling tot zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en zelfsturing met respect voor de identiteit van de leerling.
 • Maatschappijgericht: de Centra houden voeling met de maatschappelijke evoluties en houden hiermee rekening bij de uitvoering van hun opdracht.
 • Teamwerk: de Centra werken multidisciplinair.
 • Prioriteit: de Centra besteden bijzondere aandacht aan leerlingen die bedreigd zijn in hun ontwikkeling of opgroeien in een risicovolle omgeving.